Nieuwsbrief

COMN brengt elke twee maanden een nieuwsbrief uit met bijdragen van leden. Activiteiten die door de diverse leden worden ontplooid, kunnen zo onder de aandacht gebracht en verbonden worden. Hier ziet u een bijeenkomst in Amsterdam van Leraren met Lef en HvA waaraan Marco Snoek en ook COMN-leden een bijdrage leverden.


COMN-nieuwsbrief nr. 14

De COMN-nieuwbrief wordt voortaan via LaPoste digitaal verstuurd! Er worden diverse initiatieven in vermeld die aansluiten bij de doelstellingen van COMN: onderzoek en teacher leadership.

COMN-nieuwsbrief nr. 13

Deze nieuwsbrief staat volledig in het teken van de bestuurswissel van COMN. De nieuwe bestuursleden stellen zich voor: Paul Smit (voorzitter); Milko Duker (secretaris); Erwin Brouwer (penningmeester).

COMN-nieuwsbrief nr. 12

Themanummer: ‘Wat is het doel van het onderwijs?’. Met aandacht voor Operation education en de Nationale onderwijsfilm van 2015. Gert Biesta formuleert zijn antwoord op de vraag over het doel van het onderwijs in de onderwijsreeks ‘Mijn Idee voor Onderwijs’. Daarnaast worden activiteiten van het Leraren Ontwikkel Fonds beschreven en aan onderzoek onderworpen. Tenslotte veel aandacht voor COMN-activiteiten en de komende bestuurswissel.

COMN-nieuwsbrief nr. 11

Themanummer: ‘Veranderen in het onderwijs’. Met aandacht voor een aantal webinars van de VO-Raad over veranderkunde en Claire Boonstra die een warm pleidooi houdt om ons onderwijssysteem te ‘resetten’ en aan te sluiten bij ‘Operation Education’. Een debat in Amsterdam (De Balie) geeft een ander perspectief op taakbeleid en werkdruk en het creren van mogelijkheden om tot een ander perspectief te komen op onderwijsontwikkeling. Tenslotte zijn ECBO, BVMBO en COMN verkennende besprekingen gestart over het organiseren van kenniscaf’s in de toekomst. In eerste instantie vinden deze gesprekken op bestuurlijk niveau plaats; later worden ook de leden betrokken.

COMN-nieuwsbrief nr.10

Een terugblik op de Mbo-onderzoeksdag en een vooruitblik op onderwijs van de toekomst met bijbehorende curriculumontwikkeling met de reactie van de VO-raad hierop. Verder aandacht voor onderzoeksresultaten van NRO en het kunstonderwijs.

COMN-nieuwsbrief nr. 8/9

Themanummer: ‘Voorbereiding op 21th century skills‘. Met aandacht voor KNAW (‘het nieuwsgierige kind’) en gepersonaliseerd leren waarin plaats is ingeruimd voor maatwerk (Paul Rosenmller/VO-raad). Stichting Language of Learning ontwierp een leerscan om ook het leren van docenten in beeld te brengen. BVMBO lanceert Ambassadeur 2.0 om opleiders binnen het mbo voor te bereiden op hun nieuwe rol in het onderwijs van de toekomst.

COMN-nieuwsbrief nr. 7

Een terugblik op het LOB-symposium op 18 maart 2015. Met diverse links naar informatie over LOB. Aandacht voor de Mbo-Onderzoeksdag voor en door leraren op 12 november 2015 en introductie van het onderwerp voor het volgend symposium: passend onderwijs.

COMN-nieuwsbrief nr. 6

Themanummer ‘Onderwijs in beweging’. Aandacht voor ‘Academische Meesterwerken’ van MEBIT en een hoorcollege van dr. ir. Fred Jansen over goed vakonderwijs maken en geven. Verder inspirerende initiatieven van De Nederlandse school en de documentaire van Tegenlicht over ‘Onderwijzers aan de macht’. Tenslotte vraagt dr. Menno Rol in een drietal hoorcolleges aandacht voor de fundamenten van vakkennis.

COMN-nieuwsbrief nr. 5lob

Themanummer ‘Onderzoek als vliegwiel voor onderwijsontwikkeling van de toekomst’. Aandacht voor Loopbaan Orintatie Begeleiding en de motivatieverhogende werking van social media. Hoe bereidt het onderwijs leerlingen voor op toekomstige banen? En hoe worden docenten de stuwende kracht om dit onderwijs vorm te geven?


COMN-Nieuwsbrief nr. 4hUm-logo2

Themanummer ‘Academische Opleidingsschool’. In literatuurtips worden kritische kanttekeningen gezet bij het doen van praktijkonderzoek in scholen; tevens worden er aanbevelingen gedaan om praktijkonderzoek als leerstrategie in te zetten in onderwijs en opleiding. HU en UU geven een voorbeeld van kennisdeling.

Verder aandacht voor ‘Meester Aad’ en ‘Leraren met Lef’ die ‘Directeuren Zonder Vrees’ zoekt.


COMN-Nieuwsbrief nr. 3logo-onderwijscooperatie

Themanummer ‘Onderwijscoperatie’. Met aandacht voor diverse activiteiten van de Onderwijscoperatie. Verder wordt er verslag gedaan over het verband van studiesucces en diversiteit. Tenslotte is er een vooruitblik op promotie Marco Snoek over teacher-leaders.


COMN-Nieuwsbrief nr. 2

Anje Ros en Wilfried Admiraal vertellen over mogelijkheden en valkuilen van onderzoek op het symposium ‘Leren van elkaar’ in Zwolle. Vier COMN-masters presenteren de interventies op hun scholen bij Teach & Learn van School aan Zet; bruikbare tips over OGW vindt u in de boekjes Opbrengstgericht werken en het vakmanschap van de Leraar en Opbrengstgericht sturen door de schoolleiding.


COMN-Nieuwsbrief nr. 1 didactief

Deze eerste nieuwsbrief schenkt aandacht aan de ontstaansgeschiedenis van COMN. Masters vertellen in Didactief over hun onderzoek.